اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح

دهکده تندرستی

اثرات اقتصادی-اجتماعی طرح

کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی سالمندان از طریق فعالیت های غربالگری، پیشگیرانه و توانبخشی
• کاهش هزینه های مراقبتی سالمندان از طریق تجمیع خدمات و نیز صرفه مقیاس خدمات ارائه شده
• کاهش آسیب افراد نیازمند مراقبت که از وجود فرزندان یا بستگان نزدیک بی بهره اند.
• کاهش فشار بر فرزندان و بستگان سالمندان و ایجاد فرصت برای رسیدگی خانواده ها به کار و مسئولیت های خود از طریق ارائه خدمات روزانه در مراکز تخصصی و خدمات در منزل با کیفیت تر به سالمندان
• رفع دغدغه نگهداری کوتاه‌مدت و بلندمدت سالمندان با حضور داوطلبانه سالمندان در محیط به واسطه افزایش کیفیت زندگی و تقویت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی
• کاهش هزینه های تعریف و توسعه پروژه های مشابه در سطح کشور
• کنترل مصرف انرژی با رویکرد معماری پایدار

پشتیبانی و سئو توسط شرکت فناوری آیندهhttps://ftdevs.com