ویزگی های این طرح

ویژگی ها

ویژگی های طرح دهکده سلامت

ویژگی ها

ادراکی و شناختی

• ایجاد حس “زندگی مستقل” و حس “در خانه بودن”
• رفع “حس تنهایی”، ایجاد “حس شادی”، “خاطره پردازی” و افزایش “امید به زندگی”
• ایجاد حس “امنیت”، “ایمنی” و “نظارت پذیر بودن” محیط

کالبدی و محیطی

• معماری ویژه و برنامه ریزی کالبدی و عملکردی محیطی بر پایه عوامل اثرگذار بر سلامت جسمی و روحی سالمندان
• متناسب سازی امکانات و تجهیزات فضاهای عمومی و اختصاصی با استانداردهای جامعه سالمندی
• بهره گیری از تأثیر عمیق طبیعت در سلامت سالمندان با ایجاد فضای سبز عمومی گسترده و فضای کشت و زارعت اختصاصی
• طراحی، ساخت و عملکرد سبز و پایدار در بخش ساختمان و انرژی مجموعه

خدماتی

• خدمت رسانی با هدف گیری تمام ابعاد سلامت (اجتماعی، جسمی، روانی، معنوی)
• بسترسازی برای نگهداری “خانواده محور” و “جامعه محور” سالمندان
• خدمات متنوع و تخصصی پشتیبانی و رفاهی
• طبقه بندی سالمندان از لحاظ ویژگیهای روحی و جسمی و خدمات رسانی متناسب ضمن تأمین امکانات و تجهیزات متناسب هر گروه
• تفکیک فضاهای خدماتی اختصاصی بانوان و آقایان و فضاهای مشترک
• امکانات و شرایط میزبانی از خانواده و دوستان و آشنایان

پشتیبانی توسط شرکت فناوری آینده https://ftdevs.com

دهکده تندرستی پویا https://pooyav.ir